Kozul, Zdenko 2613 Age 50

Leko, Peter 2693 Age 37

A04 - Reti Opening

European Championship, Blitz (18), 2016-12-17

0-1