Vallejo Pons, Francisco 2717 Age 34

Balbuena Fuentes, Mario 2255 Age 19

A04 - Reti Opening

Spanish League (1), 2017-08-08

1-0