Wang, Hao 2734 Age 26

Harikrishna, Pentala 2755 Age 30

E15 - Queens Indian Defence

Hainan Danzhou (8), 2016-07-16

1/2-1/2