Wen, Yang 2602 Age 29

Yu, Yangyi 2744 Age 23

A81 - Dutch Defense

Huocheng Xinjiang rapid (1), 2017-08-02

1/2-1/2