Bu, Xiangzhi 2697 Age 31

Lalith, Babu MR 2529

A20 - English Opening

Asian Continental op 16th (3), 2017-05-14

1/2-1/2