Bu, Xiangzhi 2697 Age 31

Xu, Xiangyu 2534 Age 18

A46 - Queens Pawn Game

Asian Continental Championship (5), 2017-05-16

1-0