Bu, Xiangzhi 2710 Age 31

Zeng, Chongsheng 2537 Age 24

A48 - Queens Indian Defence

Chinese League, Division A (15), 2017-08-21

1/2-1/2