Li, Chao B 2744 Age 28

Yu, Yangyi 2744 Age 23

C42 - Petrov Defence

Huocheng Xinjiang rapid (4), 2017-08-02

1/2-1/2