Lu, Shanglei 2628 Age 22

Wei, Yi 2753 Age 18

B51 - Sicilian, Canal-Sokolsky

Huocheng Xinjiang rapid (2), 2017-08-02

1/2-1/2