Wang, Yue 2699 Age 30

Li, Chao B 2744 Age 28

C42 - Petrov Defence

Huocheng Xinjiang rapid (5), 2017-08-02

1/2-1/2