Wang, Yue 2699 Age 30

Wei, Yi 2753 Age 18

B91 - Sicilian, Najdorf

Huocheng Xinjiang rapid (9), 2017-08-03

0-1