Wei, Yi 2753 Age 18

Abudureheman, Namaiti 2008 Age 31

C49 - Four Knights Game

Huocheng Xinjiang rapid (5), 2017-08-02

1-0