Wei, Yi 2725 Age 17

Bu, Xiangzhi 2711 Age 31

C41 - Philidor Defence

HDBank Chess Open (9), 2017-03-17

1/2-1/2