Wei, Yi 2738 Age 18

Le, Quang Liem 2726 Age 26

C67 - Ruy Lopez, Berlin

Danzhou Grandmaster (9), 2017-07-18

1/2-1/2