Wen, Yang 2602 Age 29

Wei, Yi 2753 Age 18

A47 - Queens Indian Defence

Huocheng Xinjiang rapid (7), 2017-08-03

1/2-1/2